هرشخصى يك خالق أست -۰۰۲

خلاقیت منحصر به ایجاد هنر نمی شود. همه ما هر روز در این عمل مشارکت میکنیم

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

7/4/20231 دقیقه خواندن

كسانى كه به روش سنتى در گيره هنر نيستند شايد ازينكه خود را هنرمند بدانند پرهيز ميكنند.

شايد كه خلاقيت را يك امر خارق العاده تجسم ميكنند يا دور از توانايي خود بدانند ، و هنرمند بودن را منحصر به كسانى ميدانند كه با اين استعداد متولد شده اند.

خوشبختانه اينگونه نيست

خلاقيت، قابليت نادرى نيست و دستيابى به آن دشوار نيست.

خلاقيت يكى از جنبه هاى بنیادى انسان بودن أست . آن حق تولد ماست و به همه ما تعلق دارد.

خلاقيت منحصر به توليد هنر نميباشد وما هر روز در گيرآن هستيم .

خلق كردن يعنى بوجود آوردن چيزى كه قبلا وجود نداشته است.

ميتواند يك مكالمه ، حل يك مشكل ، ياداشتى به يك دوست ، جابجا كردن مبلمان در اتاقمان ، يا انتخاب مسير جديد به خانه براى پرهيز از ترافيك باشد.

آنچه كه خلق ميكنید نيازى به شاهدى ندارد ویا ضبط شود يا بفروش برود يا اينكه با در داخله ويترين قرار گيرد كه به عنوان هنر شناخته شود . بدليل ساده

هستى يمان ،هم اكنون خلاقانى بسيار قوى هستيم- خلق تجربه واقعی خودمان و ساختن دنيائى كه درك ميكنيم .

در هر لحظه، ما در حوزه ای از مطالب تمایزناپذیرى غوطه ورهستیم که حواس ما قسمتهايي از اطلاعات را جمع آوری می کند.

جهانى كه در او زندگى ميكنيم به اينگونه كه ما درك ميكنيم وجود ندارد.

توسط مجموعه اى از تبادلات واكنشهای شيميائی، الكتريكى، واقعیت را در درون خود بوجود مياوريم . جنگل و اقيانوس گرما و سرما خلق ميكنيم .كلمات را

ميخوانيم صداها را ميشنويم و آن را تفسير ميكينم.در يك لحظه پاسخ توليد ميكنيم وتمامى اين در دنیایی که خودمان ساخته ایم.

صرفنظرازاينكه به صورت رسمى هنر توليد ميكنيم يا نه - همه ما به عنوان يك هنرمند زندگى ميكنيم . ما درك ميكنيم ، فيلتر ميكنيم و اطلاعات را جمع آورى

ميكينم و سپس تجربه اى را بر اساس اين اطلاعات جمع آورى شده براى خود و براى ديگران خلق ميكنيم.

چه اينكار را خوداگاهانه يا نا خوداگاهانه انجام دهيم.

تنها به دليل اينكه ما زنده ايم به عنوان فعلان شركت كننده در اين فرايند ادامه دار خلقت هستيم .

زندگى به عنوان هنرمند راهى براى حضور در جهان أست

راهى براى درك جهان ، تمرينى براى توجه .

پالايش كردن احساستمان براى رسيدن به نت هاى حساس ، توجه به آن چيزى كه ما را جذب ميكند و آنچه مارا دفع ميكند.

توجه به احساساتی که ظاهر می‌شوند و به جایی که ما را هدايت ميكنند.

يك انتخاب هماهنگ با يك انتخاب منسجم .

تمام زندگى روشى براى ابرازوجود است.

شما به عنوان يك موجود خلاق درجهانى خلاق وجود داريد.

يك اثر هنرى منحصر به فرد.

تنظیمه فرکانس-۰۰۳

هرشخصى يك خالق است