آگاهى -۰۰۵

در فعالیت‌های روزانه، آگاهی از طریق مشاهده به ما این امکان را می‌دهد که در لحظه حال اتفاقات را درون و برون از خود مشاهده کنیم، بدون دخالت یا دلبستگی. این توانایی نگاه عمیق به جزئیات، ریشه خلاقیت ماست و می‌تواند دامنه زندگی‌مان را گسترش دهد.

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

11/22/20231 دقیقه خواندن

دربیشتر فعالیت‌های روزمره مان، ما برنامه ریزی می‌کنیم و یک استراتژی برای رسیدن به هدف خود توسعه می‌دهیم.

ما برنامه را ایجاد می‌کنیم.

آگاهی به گونه اى متفاوت حرکت می‌کند. برنامه در اطراف ما اتفاق مى افتد‌. دنیا عامل است و ما شاهد هستیم. ما كنترل بسيار كم یا هیچ کنترلی

بر روی محتوا نداریم.

هدیه آگاهی به ما این امکان را می‌دهد که در لحظه حاضر متوجه اتفاقاتی در داخل و خارج از خود شویم و این کار را بدون دلبستگی یا دخالت

انجام ميدهیم. ما می‌توانیم احساسات بدنی، افکار و احساسات گذرا، صداها یا نشانه هاى بصری، بوها و طعم ها را مشاهده کنیم.

از طریق مشاهده جدا گانه ، آگاهی اجازه ميدهد كه گل مشاهده شده، بدون مداخله ما، بیشتر خود را نشان دهد.

این در مورد همه چیز صادق است.

آگاهی حالتی نیست که از طريق اجبار به دست آيد.تلاش تا حد کمی دخیل است، هرچند پشتکارعاملی کلیدی است.

این چیزى است که شما به طور فعال اجازه می‌دهید اتفاق بیفتد. حضور و پذیرش آنچه در لحظه بی‌پایان رخ می‌دهد است.

به محض اینکه یک جنبه از منبع را نام گذاری می‌کنید، دیگر توجه نمی كنيد، بلکه در حال مطالعه هستید.

این مطلب برای هر اندیشه‌ای که شما را از حضور با موضوع آگاهی خارج می‌کند صادق است ، چه این تحلیل باشد یا فقط متوجه شدن ازآنکه

شما آگاه هستید.تحلیل یک عملکرد ثانویه است.

آگاهی ابتدا به عنوان یک ارتباط خالص با موضوع مورد توجه شما اتفاق می افتد. اگر چیزی به نظرم جالب یا زیبا باشد، ابتدا آن تجربه را زندگی

می کنم. تنها پس از آن ممکن است تلاش کنم تا آن را درک کنم.

اگرچه ما نمی‌توانیم آنچه را که متوجه می‌شویم تغییر دهیم، اما می‌توانیم توانایی‌های خود را در توجه کردن تغییر دهیم.

ما می توانیم آگاهی خود را گسترش دهیم و آن را محدود کنیم، آن را با چشمان باز یا بسته تجربه کنیم. می‌توانیم درون خود را آرام کنیم تا بتوانیم

بیرون را بیشتر درک کنیم، یا بیرون را آرام کنیم تا بتوانیم بیشتر متوجه آنچه در داخل می‌افتد باشیم.

ما می‌توانیم بر روی یک چیز به قدری نزدیک شویم که ویژگی‌هایی که آن را چیزی خاص می‌سازند را از دست بدهد، یا به قدری دور شویم که

به نظر می‌آید کاملاً چیزی تازه است.

بزرگى جهان فقط به اندازه تصور ما است.هنگامی که ما اگاهی خود را پرورش می دهیم، جهان را گسترش می دهیم.

این امر دامنه را گسترش ميدهد نه تنها دامنه مطالبی را که در اختیار ماست تا از آن بسازیم، بلکه دامنه زندگی را که می‌توانیم زندگی کنیم.

توانایی نگاه عمیق، ریشه خلاقیت است.

دیدن فراتر از معمول و روزمره، و رسیدن به آنچه که ممکن است در غیر اینصورت غیرقابل رؤیت باشد.

مخزن وفیلتر

آگاهى