وبلاگ

آنچه دراین وبلاگ میابید ترجمه کتاب «عمل خلاقانه - روشی برای بودن» اثرریک روبین می باشد که به صفحه فارسی خود اختصاص داده ام. بخش اول کتاب

Get in touch