همواره آنجاست-۱۵

من به شدت تحت تأثیر خورشید قرار می‌گیرم. روزهای ابری یادآوری می‌کنند که خورشید همواره آنجاست، حتی اگر پشت ابرها پنهان باشد. همان‌طور که خورشید همیشه هست، اطلاعات نیز همواره موجود است؛ آگاهی بیشتر دسترسی به آن را ممکن می‌سازد و عدم آگاهی باعث از دست دادن آن می‌شود.

"عمل خلاقانه:راهی برای بودن" کتابی از ریک روبین

5/21/20241 دقیقه خواندن

من به شدت تحت تأثیر خورشید قرار می‌گیرم. وقتی روز روشن است، انرژی می‌گیرم. وقتی هوا ابری است، من هم ابری هستم.

آن روزهای ابری، کمک می‌کند به این فکر کنیم که خورشید همچنان آنجا است. پشت لایه‌ای ضخیمى از ابرها پنهان شده است.

در ظهر، خورشید در بلنداى آسمان است صرف نظر از اینکه بیرون چقدر روشن یا تاریک است.

به همان شکل، بدون توجه به اینکه چقدر دقت می‌کنیم، اطلاعاتی که جستجو می‌کنیم آنجا است. اگر آگاه باشیم، می‌توانیم بیشتر به آن دسترسى

داشته باشيم. اگر کمتر آگاه باشیم، آن را از دست می‌دهیم.

وقتی آن را از دست می‌دهیم، واقعاً آن را از دست می‌دهیم. . فردا فرصت دیگری برای آگاهی فراهم می‌شود، اما هرگز فرصتی برای همان آگاهی

پيش نخواهد آمد.

محیط

همواره آنجاست